Sposób załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5 poz. 46). 

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Sprawy wpływające do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie są ewidencjonowane przez Sekretariat w wersji papierowej, a następnie pismo zostaje skierowane do odpowiedniego Działu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem platformy ePuap, jak również udziela informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,

Numery telefonów i adresy e-mail zamieszczone są na podstronie danych teleadresowych. 

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie, w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego.

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.

Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej, kierownicy jednostek podległych), rozstrzygnięcie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach.

Wszelkie sprawy dotyczące obsługi administracyjnej, wydawania decyzji i zezwoleń realizowane są przez dział techniczny w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie przy ul. Mazowieckiej 7 w Ciechanowie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00.

Lista spraw oraz informacje o sposobie załatwiania spraw dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w zakładkach:

 

Ostatnia aktualizacja
06/02/2023
Autor
admin